ثبت شرکت در کیش و شرایط و مدارک آن برای انواع شرکت ها به شرح زیر می باشد :

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص درکیش
________________________________________
۱- دو نسخه اظهار نامه که تکمیل شده و به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
۲- دو نسخه اساسنامه که تکمیل شده و تمامی صفحات به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
۳- دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس که به امضاء کلیه سهام داران و بازرسان رسیده باشد.
۴- دو نسخه صورتجلسه اولین جلسه هیات مدیره که به امضاء کلیه مدیران رسیده باشد.
۵- فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه مدیران، سهامداران و بازرسان (در صورتی که اشخاص مذکور دارای شخصیت حقوقی باشند به جای فتوکپی شناسنامه آگهی روزنامه رسمی ارائه شود)
۶- گواهی از یکی از بانک های جزیره کیش که حاکی از پرداخت لااقل ۳۵ درصد سرمایه باشد.
۷- تقویم نامه سرمایه غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که تمام یا قسمتی از سرمایه شرکت به صورت غیر نقدی باشد.
۸- فتوکپی مجوز فعالیت اقتصادی به نام شرکت که توسط مدیریت بازرگانی صادر شده باشد.
۹- تاییدیه هزینه های مربوط به ثبت شرکت و درج آگهی پس از تکمیل کلیه مدارک
۱۰- پلمپ دفاتر تجاری شرکت (یک جلد دفتر کل و یک جلد دفتر روزنامه ) در مرحله پایانی ثبت
تذکر مهم با توجه به تجربیات ثبت سعادت اندیشان: قبل از تکمیل کردن مدارک باید موافقت امور حقوقی در مورد نام شرکت اخذ شود. به علاوه مدارک ارائه شده حتی الامکان تایپ شود. چنانچه اوراق به صورت دست نویس تهیه شده باشند با خط خوش و خوانا، بدون قلم خوردگی یا لاک گرفتن و با قلم واحد تنظیم گردد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کیش
________________________________________
۱- دو نسخه شرکتنامه که تکمیل شده و به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد.
۲- دو نسخه تقاضانامه که تکمیل شده و به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد.
۳- دو نسخه اساسنامه که تکمیل و تمامی صفحات آنها به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد.
۴- دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس که تکمیل شده و به امضاء شرکاء و مدِران رسِده باشد.
۵- فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه شرکاء و مدیران شرکت (در صورتی که اشخاص مذکور دارای شخصیت حقوقی باشند، به جای فتوکپی شناسنامه، آگهی روزنامه ارائه شود)
۶- تقویم نامه سرمایه غیر نقدی توسط شرکاء (در صورتی که تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد، شرکت جهت اخذ مجوز معرفی خواهد شد)
۷- فتوکپی مجوز فعالیت فعالیت اقتصادی به نام شرکت که توسط مدیریت بازرگانی صادر شده باشد. (پیش از ارائه کلیه مدارک مبنی بر دریافت حق شارژ)
۸- تاییدیه هزینه های مربوط به ثبت شرکت و درج آگهی پس از تکمیل کلیه مدارک
۹- پلمپ دفتر تجاری شرکت (یک جلد دفتر کل و یک جلد دفتر روزنامه) در مرحله پایانی

مراحل ثبت شرکت در کیش
________________________________________
– دریافت دفترچه های ثبت شرکت از ثبت سعادت اندیشان صادره از اداره ثبت شرکتها و امضای صفحات مربوطه توسط کلیه اعضاء
– قبل از تکمیل دفترچه ها یکسری کپی از صفحه ۱ تا صفحه ۸ جهت چک نویس تهیه گردد.
– تکمیل دفترچه ها پس از تأیید چک نویس
– تعیین نام
– واریز هزینه های ثبتی به حساب سازمان منطقه آزاد کیش
– تشکیل پرونده
– مراجعه وکلای ثبت سعادت اندیشان به نمایندگی از متقاضی به شرکت سرمایه گذاری جهت دریافت قرارداد صندوق پستی (درصورت گرفتن صندوق پستی)
– مراجعه وکیل موسسه ثبت سعادت اندیشان به مدیریت بازرگانی و اخذ مجوز موقت فعالیت اقتصادی جهت ثبت شرکت
– ارائه مجوز موقت به اداره ثبت شرکتها و دریافت آگهی تأسیس شرکت

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کیش
________________________________________
۱- دو نسخه شرکتنامه که تکمیل شده و به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد.
۲- دو نسخه تقاضانامه که تکمیل شده و به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد.
۳- دو نسخه اساسنامه که تکمیل و تمامی صفحات آنها به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد.
۴- دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس که تکمیل شده و به امضاء شرکاء و مدِران رسِده باشد.
۵- فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه شرکاء و مدیران شرکت (در صورتی که اشخاص مذکور دارای شخصیت حقوقی باشند، به جای فتوکپی شناسنامه، آگهی روزنامه ارائه شود)
۶- تقویم نامه سرمایه غیر نقدی توسط شرکاء (در صورتی که تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد، شرکت جهت اخذ مجوز معرفی خواهد شد)
۷- فتوکپی مجوز فعالیت فعالیت اقتصادی به نام شرکت که توسط مدیریت بازرگانی صادر شده باشد. (پیش از ارائه کلیه مدارک مبنی بر دریافت حق شارژ)
۸- تاییدیه هزینه های مربوط به ثبت شرکت و درج آگهی پس از تکمیل کلیه مدارک
۹- پلمپ دفتر تجاری شرکت (یک جلد دفتر کل و یک جلد دفتر روزنامه) در مرحله پایانی

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص درکیش
________________________________________
۱- دو نسخه اظهار نامه که تکمیل شده و به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
۲- دو نسخه اساسنامه که تکمیل شده و تمامی صفحات به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
۳- دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس که به امضاء کلیه سهام داران و بازرسان رسیده باشد.
۴- دو نسخه صورتجلسه اولین جلسه هیات مدیره که به امضاء کلیه مدیران رسیده باشد.
۵- فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه مدیران، سهامداران و بازرسان (در صورتی که اشخاص مذکور دارای شخصیت حقوقی باشند به جای فتوکپی شناسنامه آگهی روزنامه رسمی ارائه شود)
۶- گواهی از یکی از بانک های جزیره کیش که حاکی از پرداخت لااقل ۳۵ درصد سرمایه باشد.
۷- تقویم نامه سرمایه غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که تمام یا قسمتی از سرمایه شرکت به صورت غیر نقدی باشد.
۸- فتوکپی مجوز فعالیت اقتصادی به نام شرکت که توسط مدیریت بازرگانی صادر شده باشد.
۹- تاییدیه هزینه های مربوط به ثبت شرکت و درج آگهی پس از تکمیل کلیه مدارک
۱۰- پلمپ دفاتر تجاری شرکت (یک جلد دفتر کل و یک جلد دفتر روزنامه ) در مرحله پایانی ثبت
تذکر مهم با توجه به تجربیات ثبت سعادت اندیشان: قبل از تکمیل کردن مدارک باید موافقت امور حقوقی در مورد نام شرکت اخذ شود. به علاوه مدارک ارائه شده حتی الامکان تایپ شود. چنانچه اوراق به صورت دست نویس تهیه شده باشند با خط خوش و خوانا، بدون قلم خوردگی یا لاک گرفتن و با قلم واحد تنظیم گردد.

مراحل ثبت شرکت در کیش
________________________________________
– دریافت دفترچه های ثبت شرکت از ثبت سعادت اندیشان صادره از اداره ثبت شرکتها و امضای صفحات مربوطه توسط کلیه اعضاء
– قبل از تکمیل دفترچه ها یکسری کپی از صفحه ۱ تا صفحه ۸ جهت چک نویس تهیه گردد.
– تکمیل دفترچه ها پس از تأیید چک نویس
– تعیین نام
– واریز هزینه های ثبتی به حساب سازمان منطقه آزاد کیش
– تشکیل پرونده
– مراجعه وکلای ثبت سعادت اندیشان به نمایندگی از متقاضی به شرکت سرمایه گذاری جهت دریافت قرارداد صندوق پستی (درصورت گرفتن صندوق پستی)
– مراجعه وکیل موسسه ثبت سعادت اندیشان به مدیریت بازرگانی و اخذ مجوز موقت فعالیت اقتصادی جهت ثبت شرکت
– ارائه مجوز موقت به اداره ثبت شرکتها و دریافت آگهی تأسیس شرکت

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کیش
________________________________________
۱- دو نسخه شرکتنامه که تکمیل شده و به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد.
۲- دو نسخه تقاضانامه که تکمیل شده و به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد.
۳- دو نسخه اساسنامه که تکمیل و تمامی صفحات آنها به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد.
۴- دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس که تکمیل شده و به امضاء شرکاء و مدِران رسِده باشد.
۵- فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه شرکاء و مدیران شرکت (در صورتی که اشخاص مذکور دارای شخصیت حقوقی باشند، به جای فتوکپی شناسنامه، آگهی روزنامه ارائه شود)
۶- تقویم نامه سرمایه غیر نقدی توسط شرکاء (در صورتی که تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد، شرکت جهت اخذ مجوز معرفی خواهد شد)
۷- فتوکپی مجوز فعالیت فعالیت اقتصادی به نام شرکت که توسط مدیریت بازرگانی صادر شده باشد. (پیش از ارائه کلیه مدارک مبنی بر دریافت حق شارژ)
۸- تاییدیه هزینه های مربوط به ثبت شرکت و درج آگهی پس از تکمیل کلیه مدارک
۹- پلمپ دفتر تجاری شرکت (یک جلد دفتر کل و یک جلد دفتر روزنامه) در مرحله پایانی

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص درکیش
________________________________________
۱- دو نسخه اظهار نامه که تکمیل شده و به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
۲- دو نسخه اساسنامه که تکمیل شده و تمامی صفحات به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
۳- دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس که به امضاء کلیه سهام داران و بازرسان رسیده باشد.
۴- دو نسخه صورتجلسه اولین جلسه هیات مدیره که به امضاء کلیه مدیران رسیده باشد.
۵- فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه مدیران، سهامداران و بازرسان (در صورتی که اشخاص مذکور دارای شخصیت حقوقی باشند به جای فتوکپی شناسنامه آگهی روزنامه رسمی ارائه شود)
۶- گواهی از یکی از بانک های جزیره کیش که حاکی از پرداخت لااقل ۳۵ درصد سرمایه باشد.
۷- تقویم نامه سرمایه غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که تمام یا قسمتی از سرمایه شرکت به صورت غیر نقدی باشد.
۸- فتوکپی مجوز فعالیت اقتصادی به نام شرکت که توسط مدیریت بازرگانی صادر شده باشد.
۹- تاییدیه هزینه های مربوط به ثبت شرکت و درج آگهی پس از تکمیل کلیه مدارک
۱۰- پلمپ دفاتر تجاری شرکت (یک جلد دفتر کل و یک جلد دفتر روزنامه ) در مرحله پایانی ثبت
تذکر مهم با توجه به تجربیات ثبت سعادت اندیشان: قبل از تکمیل کردن مدارک باید موافقت امور حقوقی در مورد نام شرکت اخذ شود. به علاوه مدارک ارائه شده حتی الامکان تایپ شود. چنانچه اوراق به صورت دست نویس تهیه شده باشند با خط خوش و خوانا، بدون قلم خوردگی یا لاک گرفتن و با قلم واحد تنظیم گردد.

مراحل ثبت شرکت در کیش
________________________________________
– دریافت دفترچه های ثبت شرکت از ثبت سعادت اندیشان صادره از اداره ثبت شرکتها و امضای صفحات مربوطه توسط کلیه اعضاء
– قبل از تکمیل دفترچه ها یکسری کپی از صفحه ۱ تا صفحه ۸ جهت چک نویس تهیه گردد.
– تکمیل دفترچه ها پس از تأیید چک نویس
– تعیین نام
– واریز هزینه های ثبتی به حساب سازمان منطقه آزاد کیش
– تشکیل پرونده
– مراجعه وکلای ثبت سعادت اندیشان به نمایندگی از متقاضی به شرکت سرمایه گذاری جهت دریافت قرارداد صندوق پستی (درصورت گرفتن صندوق پستی)
– مراجعه وکیل موسسه ثبت سعادت اندیشان به مدیریت بازرگانی و اخذ مجوز موقت فعالیت اقتصادی جهت ثبت شرکت
– ارائه مجوز موقت به اداره ثبت شرکتها و دریافت آگهی تأسیس شرکت

برای درخواست مشاوره رایگان لطفا فرم زیر را پر کنید: