ثبت شرکت در ارس و مراحل آن


________________________________________
مرحله اول- مشاوره با مشاوران ثبت سعادت اندیشان
مرحله دوم – ارائه مجوز فعالیت
سرمایه گذار قبل از مراجعه به ثبت شرکتها باید مجوز لازم برای فعالیت مورد نظر را از قسمت مربوطه اخذ نماید.
مرحله سوم – ارائه کلیه مدارک ثبتی به موسسه ثبت سعادت اندیشان
مرحله چهارم – تائید اسم تجاری
در تقاضای تعیین نام سرمایه گذار میتواند از اسامی ایرانی و خارجی استفاده نماید
برای جلوگیری از تشابه اسمی (چه در داخل یا خارج از محدوده منطقه آزاد )پسوند ارس به نام شرکت افزوده خواهد شد
مرحله چهارم – تکمیل کلیه مدارک ثبت نام اشخاص حقوقی
مرحله پنجم – پرداخت حقوق ثبتی و اختصاص شماره دبیرخانه به فرم تعیین نام اسم تجاری
مرحله ششم – بررسی مدارک ثبتی ارائه شده
بررسی مدارک ثبتی ارائه شده توسط کارشناسان ثبت سعادت اندیشان و اعلام نواقص به سرمایه گذار
شرکتنامه و اظهارنامه تکمیل و ارائه شده توسط موسسین مخصوص ثبت نوع شرکت
مرکز شرکت باید در محدوده منطقه آزاد ارس باشد
تهیه پیش نویس آگهی تاسیس
________________________________________
مرحله اول- ثبت اظهارنامه یا شرکتنامه اشخاص حقیقی در دفتر ثبت
مرحله دوم- درج نام تجاری تائید شده در دفتر مربوطه
مرحله سوم- اختصاص شماره دبیرخانه به اظهارنامه پلمپ دفاتر
مرحله چهارم- ثبت اظهارنامه پلمب دفاتر تجاری در دفتر مربوطه
مرحله پنجم- ارائه یک نسخه ممهور شده مدارک ثبتی و آگهی تاسیس به سرمایه گذار
مرحله ششم- ارسال یک نسخه از آگهی تاسیس به معاونت صادر کننده مجوز
مرحله هفتم- ارسال آگهی تاسیس شرکت به روزنامه رسمی و محلی

برای درخواست مشاوره رایگان لطفا فرم زیر را پر کنید: