تغییر موضوع شرکت

ثبت تغییر موضوع شرکت

در واقع موضوع شرکت هدفی‌ است که شرکت به منظور انجام آن تأسیس شده است. این موضوع یا هدف در صورت صلاحدید اعضای شرکت قابل تغییر یا افزایش یا کاهش است. برای تغییر، الحاق یا حذف بخشی از موضوع شرکت لازم است سهامداران جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت را تشکیل داده و در این مورد تصمیم گیری نمایند. سپس صورتجلسه مربوط را تنظیم نموده و با ذکر میزان سهم الشرکه هر یک از سهامداران امضاء می‌نمایند. در هنگام تغییر موضوع باید به امر مجوزی بودن یا نبودن موضوع شرکت توجه نمود و در صورت مجوزی بودن جهت دریافت مجوز لازم از مراجع ذیصلاح اقدام نمود. همچنین مسلم است که موضوع جدید یا الحاقی می‌بایست از موضوعاتی انتخاب شود که غیر قانونی و غیر مجاز نبوده و قابل ثبت باشد. پس از تنظیم، صورتجلسه مذکور را به همراه کپی آگهی تأسیس و روزنامه رسمی تأسیس + کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات در صورت وجود + کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه کلیه اعضای شرکت به اداره ثبت شرکتها ارجاع نموده و جهت انجام تغییرات مذکور اقدام می نماییم.

مدارک و مراحل الحاق و یا تغییر موضوع شرکت

جهت ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع شرکت نیازمند مدارک ثبتی شرکت ،آخرین لیست سهامداران و یا شرکا شرکت ، روزنامه تأسیس ، کلیه روزنامه های تغییرات و مجوز فعالیت در صورت لزوم می باشیم.

پس از تنظیم صورتجلسه ای در قالب مجمع عمومی فوق العاده با ذکر نام سهامداران و یا شرکا همراه با درصد سهام آنها و امضا ذیل صورتجلسه توسط سهامداران و یا شرکا شرکت ، صورتجلسه الحاق به موضوع در سامانه ثبت تغییرات اداره ثبت شرکتها ثبت و مدارک از طریق پست به اداره مذکور ارسال خواهد گردید . درصورت تأیید موضوع فعالیت الحاق شده آگهی تغییرات صادر و پس از آن در روزنامه رسمی کشور جهت اطلاع عموم منتشر می گردد.

در تنظیم موضوع فعالیت توجه به نکات ذیل حائز اهمیت می باشد:

1-موضوعات شرکتی را از موضوعات فعالیت مؤسسات غیر تجاری تفکیک نمایید.
2-موضوعاتی که نیاز به مجوز دارند با ذکر شماره مجوز در موضوع تنظیم گردند.
3-موضوع فعایت شرکتهای تعاونی به صورت تک موضوعی می باشد.
4-امکان تنظیم موضوعات گوناگون در کنار یکدیگر در قالب شرکتهای چندمنظوره امکان پذیر می باشد.
5-در تنظیم الحاق به موضوع یا تغییر موضوع شرکت تدوین موضوعات بازرگانی که جز لاینفک فعالیت هر شرکت می باشد اهمیت دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران سعادت اندیشان تماس بگیرید

شماره تماس: 41616-021

 

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه