ثبت موسسه غیر تجاری

موسسه ی غیر تجاری چیست و چگونه ثبت می شود؟ موسسات غیر تجاری موسساتی هستند که جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شوند و تشکیل دهندگان آنها ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. تشکیل موسسه از تاریخ ثبت [...]