کارت بازرگانی و کاربردهای آن

کارت بازرگانی  تعریف کوتاهی از کارت بازرگانی کارت بازرگانی در واقع یکی از نمونه مجوزهایی است که به تجار داده می شود و برای آن ها صادر می شود که به آن ها در امر تجارت اجازه داده می شود که به صورت خارجی به تجارت بپردازند! و البته باید در این نوع تجارت قوانینی [...]