هیئت مدیره

در بدو تاسیس سمت هایی که برای افراد انتخاب میشود عبارت است از : ۱ مدیر عامل ۲- رئیس هیئت مدیره ۳-نایب رئیس هیئت مدیره ۴- عضو هیئت مدیره که البته مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره الزامی بر فرد بودن و یا زوج بودن افراد نیست. برای افرادی که مدعی نداشتن هیچ شریکی هستند و [...]