تمدید ثبت طرح صنعتی

تمدید ثبت طرح صنعتی ماده 89 – با توجه به بند د ماده 28 قانون ، مالک طرح صنعتی می تواند با پرداخت هزینه مقرر ، درخواست تمدید اعتبار ثبت طرح صنعتی را برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر بنماید . درخواست تمدید ثبت ، ظرف شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت [...]