انواع موسسات

طبق ماده 584 قانون تجارت، تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیرتجاری تاسیس می‌شوند از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند. مانند موسسات حسابرسی و حسابداری و خدمات مالی و موسسه‌های حقوقی و مشاوره‌ای و موسسات خیریه و موسسه آموزشی و سایر موارد. موسسات به دو دسته تقسیم می‌شوند:   1- موسساتی که موسسین قصد [...]