ثبت موسسه

-قبل از مراحل ثبت موسسه ابتدا به تعریف برخی اصطلاحات آن می پردازیم: موسساتی که فعالیت تجاری انجام نمی دهند و برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می گردند. طبق قانون ایران، ارائه این خدمات در قالب شخصیت حقوقی باید صورت گیرد. به طور [...]