مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت ها و اتحادیه های تعاونی

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت ها و اتحادیه های تعاونی : شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی با رعایت این قوانین پس از تهیه طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آیین‌نامه اجرایی مشخص خواهد شد باید مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت ارائه دهند: 1. صورتجلسه تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی [...]