فرق بین هیأت رئیسه و هیأت مدیره

هیأت رئیسه افرادی هستند كه بر اخذ آرا، و نظم جلسه نظارت دارند و به مجرد اتمام جلسه وظیفه آن ها خاتمه می یابد اما هیأت مدیره كه ركن اداره كننده شركت است برای مدت 2 سال انتخاب می شوند. هر شركت سهامی خاص علاوه بر مجمع عمومی مؤسس كه قبل از ثبت شركت تشكیل [...]