عدم فعالیت شرکت

اگر شرکتی ثبت کرده اید دو حالت در پیش رو دارید: یا شرکت شما شروع به فعالیت در زمینه های ثبت شده می کنید و یا بعد از ثبت به هر علتی شرکت را به حال خود رها کرده و از آن استفاده نمی کنید. در هر کدام از این دو حالت، چه فعالیت کنید [...]