قوانین ثبت شرکت دانش بنیان

صندوق توسعه ملی باید نسبت به ارزیابی شرکتهای دانش بنیان جهت اعطای کمک و تسهیلات اقدام نماید . درصورتیکه تعداد نیروی انسانی شرکت یا موسسه دانش بنیان بیش از 50 نفر باشد و سابقه شرکت بیش از 5 سال یا 60 ماه باشد و با یکی از شرکتهای داخلی و خارجی  ویا یکی از دانشگاهها [...]