شماره تماس همکاران

ردیف نام کارشناس شماره تماس درجه کیفی 1 اکبری 09129220850 مدیر قرار داد،کارشناس مناطق آزاد 2 مهدوی 09129220840 مشاور ویژه 3 منتظمی 09129220845 مشاور ویژه 5 نیکجو 09129220848 مشاور ویژه 6 انصاری 09129220843 مشاور ویژه