ثبت شرکت بسته بندی مواد غذایی

شرکت غذایی شرکتی است که باید برای فعالیت اقتصادی خود نیاز به مجوز دارد. که باید جواز تاسیس از صنایع و یا همچنین کسب پروانه لازم از سازمان غذا یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه کست و... دال بر فعالیت مربوطه داشته باشند. اگر قصد [...]