ثبت شرکت در ترکمنستان

ثبت شرکت در تاجيكستان چگونه است؟ ثبت شرکت در تاجيكستان : اين قانون شرايط كلي حقوقي، اقتصادي و اجتماعي سرمايه گذاري خارجي را در جمهوري تاجيكستان مشخص مي نمايد. هدف از اين قانون تامين حمايت مساوي از حقوق، منافع و اموال يك سرمايه گذار صرف نظر از شكل اموالش و تضمين اجراي موثر اقتصاد جمهوري [...]