فرآیند ثبت شرکت در منطقه آزاد

  فرآیند ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس شامل گامهای زیر می باشد : نخستین گام  برای ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس عبارتند از دریافت و تقدیم تصدیق فعالیت :   نکته قابل توجه : سرمایه گذار پیش از بازگشت به ثبت شرکتها ضرورت دارد که تصدیق برای کارها و امور مربوطه را از [...]