راهنمای ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی

  چگونگی تنظیم و ارسال تقاضانامه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی . درخواست ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی را از طریق آدرس اینترنتی زیر ارسال کنید : http://irsherkat.ssaa.ir عبارات و کلمات کلیدی: GOCR : سرنام کلمات عبارت اداره  کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به زبان انگلیسی . OCR   : [...]