راهنمای انتخاب نام شرکت

راهنمای انتخاب نام شرکت 1-  دارای ریشه فارسی باشد. 2-   لاتین نباشد. 3-   با شئونات انقلاب اسلامی ایران منافات نداشته باشد. 4-   تکراری نباشد.به سایتwww.ilenc.irمراجعه و نام پیشنهادی را جستجو نمایید توجه کنید که دو کلمه از نام پیشنهادی با اسامی دارای سابقه باید متفاوت باشد. 5-   دارای اسم خاص باشد. 6-   از اعداد بصورت [...]