ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی تعریف طرح صنعتی در تعریف طرح صنعتی باید گفت شکل ظاهری و سه بعدی یک محصول را طرح صنعتی گویند.     ثبت طرح صنعتی: ثبت قانونی هرگونه نوآوری در شکل ظاهری یک کالا را گویند که تایید آن توسط قوه قضاییه و اداره مالکیتهای صنعتی انجام میگردد. طبقات ثبت طرح صنعتی [...]