ثبت شرکت پیمانکاری چگونه انجام می شود

ثبت شرکت پیمانکاری در واقع گروهی است که عملیاتی را به صورت حقوقی و یا حقیقی انجام می دهند که در واقع با حفظ و برگردن گرفتن مسئولیت برای انجام فعالیت های مثل تهیه ، ساخت ، اجرا و غیره با افرادحقیقی و حقوقی قراردادهایی را می بندد. رتبه بندی این قسم شرکت ها بر [...]