ثبت شرکت های صنعتی و معنوی

ثبت شركت های صنعتي و معنوی ضوابط ثبت شركت ها و مالكيت هاي صنعتي و معنوی فصل اول – تعاريف : ماده 1- در اين تصويب نامه واژه هاي زير به جاي عبارت هاي مشروح مربوط به كار مي رود: 1-1 كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران 1-2- منطقه : هر يك از مناطق آزاد تجاري [...]