ثبت شرکت در اروند

ثبت شرکت در اروند ، شرایط و مدارک آن شرکت سهامی خاص ________________________________________ ۱. دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص که تکمیل شده و تمامی صفحات آن به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد ۲. دو نسخه اظهار نامه که توسط سرمایه گذار تکمیل شده و ذیل آن به امضاء کلیه [...]