ثبت شرکت حمل و نقل هوایی

ثبت شرکت حمل و نقل هوایی چگونه است؟ شرايط عمومى درخواست‌کننده ثبت شرکت و ثبت شرکت ها هوایی ۱. تديّن به دين اسلام يا يکى از اديان شناخته شده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ۲. نداشتن محکوميت جزايى مؤثر که مانع از برخوردارى از حقوق اجتماعى باشد ۳. در اختيار داشتن سرمايه، امکانات و [...]