ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی چیست؟ ثبت شرکت تضامنی در واقع شرکتی است تجاری که بین دو یا چند شخص تشکیل می گردد ، در اسم شرکت تضامنی می بایست نام یکی از شرکا قید شده و عبارت تضامنی نیز قبل از نام یکی از شرکاء یا شریک یا برادران قید شده باشد [...]