علت ثبت شرکت چیست ؟

چرایی و علت ثبت شرکت چیست ؟ فعالیت رسمی و قانونی در قالب شرکت، انجام کارها براساس روال عمومی و قانونی نیازمند ثبت شرکت می باشد. جهت قانون مند نمودن و رسمی نمودن انجام کارها، طرح ها و پروژه های مختلف ایجاد یک شرکت آن هم به شکل قانونی جز برنامه های اصلی جهت ایجاد [...]