ثبت اینترنتی شرکت

راهنمای ثبت شرکت اینترنتی قسمت اول مراحل ثبت شرکت اینترنتی ( ثبت تاسیس) اطلاعات متقاضی این قسمت نام و نام خانوادگی و اطلاعات شخصی که متقاضی تأسیس شرکت یا مؤسسه است وارد می‌شود. «واحد ثبتی» اداره‌ای ثبت شرکت ، محلی است که شرکت باید آنجا ثبت شود. سپس «تابعیت متقاضی» مشخص می‌شود. اگر گزینه ایرانی انتخاب [...]