سلطه ی اجتماعی ثبت برند

سلطه ی اجتماعي ثبت برند   به خاطر دگرگونی های خیلی زیاد در فضای بازار سبقت جوی کنونی ، طراحی و تولید برند به عنوان یکی از ویژه ترین راه هاي تجارت محسوب گردیده باعث استواری جایگاه رقابتی کالا یا فعالیت در مقابل افزایش قدرت خرده فروشان می گردد. طرح ارزش خاص برند ثبت شده [...]