شماره تماس همکاران

ردیف نام کارشناس شماره تماس درجه کیفی 1 فرجی 09129220860 کارشناس 2 قدملی 09129220848 کارشناس 3 عباسی 09129220846 مشاور ویژه 4 منتظمی 09129220845 مشاور ویژه 5 انصاری 09129220843 مشاور ویژه 6 کیایی 09129220841 مشاور ویژه 7 افتخاری 09129220847 مشاور 8 امیدی 09129220842 مشاور