تغییرات و افزایش سرمایه شرکت ها و ارزش سهمی هر سهم

روش های افزایش سرمایه افزایش سرمایه در شرکت های سهامی را میتوان به دو طریق افزایش سرمایه از طریق افزایش تعداد سهام و افزایش سرمایه از طریق افزایش مبلغ اسمی هر سهم انجام داد. افزایش سرمایه از طریق افزایش تعداد سهام در این روش تعداد سهام موجود افزایش پیدا میکند برای مثال تعداد سهام از [...]