مجمع عمومی موسس

مجمع عمومی موسس تعریف مجمع عمومی شرکت های تجاری مجمع عمومی، اجتماع شرکای شرکت و مجموع اشخاصی است که شخصیت حقوقی شرکت را به وجود آورده اند. مجمع عمومی بالاترین مرکز قدرت تصمیم گیری شرکت و تعیین کننده مقررات آن می باشد. مجامع عمومی در شرکت های تجاری حکم مجلس مقننه در یک کشور را [...]