تبدیل شرکت ثبت شده

منظور از تبدیل شرکت یعنی تغییر ماهیت شرکت. به عنوان مثال تبدیل شرکت سهامی خاص به مسئولیت محدود یا برعکس. تبدیل شرکت، تغییر شرکت محسوب می شود.اما این تبدیل شرکت باعث نمی شود که شخصیت حقوقی شرکت ثبت شده از بین رفته و دوباره ایجاد شود. برای تبدیل یک شرکت سهامی خاص به مسئولیت محدود [...]