شکل شرکتهای اولیه و تاریخچه شرکت با مسئولیت محدود

- در زمانهای قدیم افراد بشر با جمع نمودن سرمایه و تلاش خود و همچنین سرمایه و تلاش دیگران به فکر بازدهی اقتصادی بیشتر بوده اند که این همکاری در طول تاریخ صور مختلفی به خود گرفته است. گروههایی وجود داشته اند که از دو یا چند نفر تشکیل شده و نیروی خود را صرف [...]