اوراق قرضه چیست و پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه

در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن: به دلیل اهمیت اقتصادی شرکتهای سهامی عام و ثبت آن در روند توسعه اقتصادی کشور، پس از ثبت این حق و اجازه به این گونه شرکتها اعطا شده است که در صورت لزوم خارج از سرمایه خود و اعتبارات مأخوذه از مراجع [...]