اندر مصائب مدیریت یک شرکت

یکی از مشاغل پرطرفدار در کشور ما مدیریت است! افراد بسیاری در آرزوی مدیر بودن دست از شغل و فعالیتهای قبلی خود می‌کشند و اقدام به تأسیس شرکتی می کنند تا بتوانند اختیار امور خویش را بر عهده گرفته و ضمن آن نیز عنوان پر طمطراق مدیر عامل را داشته باشند و همچنین از حقوق [...]