امورات مالی شرکت مسئولیت محدود – منع صدور سهام و وضعیت حساب‌های شرکت

پنج مسئله اساسی مربوط به امور مالی شركت با مسئولیت محدود مسئله 1: منع صدور سهام همان طور گه گفتیم، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که دارای خصایص شرکتهای اشخاص و شرکتهای سرمایه است. این خصایص قانون گذار را واداشته است که برای حفظ حالت خانوادگی شرکت با مسئولیتی محدود و اهمیتی که شخصیت [...]