امورات مالی شرکت مسئولیت محدود – انتقال سهم الشرکه

مسئله سوم : انتقال سهم الشرکه انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود تابع رژیم حقوقی ویژه ای است که همه با آنچه در مورد شرکتهای اشخاص صدق می کند، متفاوت است و هم با آنچه در مورد شرکت سهامی مقرر است. همان طور که گفته شد، سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق [...]