افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت 1 - روش های افزایش سرمایه شرکت 1 - 1 - مبلغ اسمی سهم ثابت باشد ولی تعداد سهام افزایش یابد. طرق پرداخت مبلغی اسمی سهام جدید عبارت است از:   - نقدی (که در این صورت گواهی بانکی جهت افزایش سرمایه ارائه گردد) - مطالبات (ارائه لیست مطالبات به تأئید بازرس) [...]