شرکت سهامی خاص قسمت ۲

افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی در هر شرکت ممکن است هیئت مدیره شرکت در مجمع عمومی فوق العاده پس از بررسی های لازم گزارشات بازرسان برای توسعه فعالیتهای قبلی یا موارد دیگر برای تغییرات سرمایه شرکت تصمیم گیری کنند ک این تغییرات شامل افزایش و کاهش سرمایه است.   سرمایه شرکت را به دو طریق [...]