روش و مراحل ثبت شرکت های سهامی خاص

روش و مراحل ثبت شرکت های سهامی خاص تعیین نام شرکت سهامی خاص متقاضی پس از تکمیل دو برگ اظهار نامه و اساسنامه شرکت، جهت پرداخت هزینه تعیین نام به بانک مراجعه سپس حسابداری اداره ثبت شرکت ها با رویت فیش پرداختی، نسبت به ممهور نمودن ذیل برگ اظهارنامه اقدام می نماید. سپس متقاضی چند [...]