ثبت علامت

علامت تجاری چیست؟ علامت تجاری نشانی میباشد که میتواند اغلام تولبد شده و خدمت هایی که بوسیله فرد و یا شرکت ارائه میشود از سایر افراد و شرکت ها متفاوت میکند بنا بر ماده 30 قانون 1.علامت 2.علامت تجاری جمعی 3. نام تجاری عبارت است از : 1.علامت تجاری : هر نوع نشانی قابل نمایشی [...]