تغییرات در سرمایه شرکت آفزایش و کاهش سرمایه (بخش دوم)

/تغییرات در سرمایه شرکت آفزایش و کاهش سرمایه (بخش دوم)
تغییرات در سرمایه شرکت آفزایش و کاهش سرمایه (بخش دوم) ۱۳۹۵-۱۱-۱۲ ۰۸:۱۷:۱۵ +۰۰:۰۰

تغییرات در سرمایه شرکت آفزایش و کاهش سرمایه (بخش دوم)

۱۱ – مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضه ای که شرکت منتشر کرده است و تضمینات مربوط به آن.

۱۲ – مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.

۱۳ – مبلغ افزایش سرمایه

۱۴ – تعداد و نوع سهام جدیدی که صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد کرده اند.

 

۱۵ – تاریخ شروع و خاتمه مهلت پذیره نویسی.

۱۶ – مبلغ اسمی و نوع سهامی که باید تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم.

۱۷ – حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود.

۱۸ – نام بانک و مشخصات صاحب سپرده ای که وجوه لازم باید در آن پرداخته شود.

۱۹ – ذکر نام روزنامه کثیر الانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های ثبت شرکت در آن نشر می شود.

آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است.

باید به ضمیمه طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد و در صورتی که شرکت تا آن موقع ترازنامه و حساب سود و زیان تنظیم نکرده باشد این نکته باید در طرح اعلامیه پذیره نویسی قید شود.

مرجع ثبت شرکت ها پس از وصول طرح اعلامیه پذیره نویسی و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آن ها با مقررات قانونی انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود.

اعلامیه پذیره نویسی سهم جدید باید علاوه بر روزنامه کثیر الانتشار که آگهی های شرکت در آن نشر می گردد اقلاً در دو روزنامه کثیر الانتشار دیگر آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام در نزد آن به عمل می آید در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود. در اعلامیه ی پذیره نویسی باید قید شود که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است در نزد مرجع ثبت شرکت برای مراجعه علاقه مندان آماده است. خریداران ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید معین شده است و نباید از دو ماه کمتر باشد به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضای کرده و مبلغی را که باید پرداخته شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد.

پذیره نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد خرید سهم که باید شامل نکات زیر باشد به عمل خواهد آمد.

۱ – نام و موضوع و مرکز اصلی ثبت شرکت

۲ – سرمایه ی ثبت شرکت قبل از افزایش سرمایه

۳ – مبلغ افزایش سرمایه

۴ – شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه ی پذیره نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن

۵ – تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن

۶ – نام بانک و شماره حسابی که بهای سهم در آن پرداخت می شود.