هیات مدیره در ثبت شرکت تعاونی (بخش اول)

//هیات مدیره در ثبت شرکت تعاونی (بخش اول)

هیات مدیره در ثبت شرکت تعاونی (بخش اول)

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

هیات مدیره در ثبت شرکت تعاونی (بخش اول)

هیات مدیره در ثبت شرکت تعاونی:

پس از تشکیل اولین مجمع عمومی عادی و پس از اینکه مجمع مذکور اساسنامه شرکت تعاونی را تصویب کرد و اولین هیات مدیره و اولین بازرس یا بازرسان برگزیده شدند و در مورد سایر امور مندرج در دستور جلسه فرم شماره ۵ تصمیم مقتضی اتخاذ گردید، وظایف هیات موسس خاتمه می یابد.

اولین هیات مدیره پس از اعلام قبولی مکلف است با تشکیل جلسه نسبت به تعیین رئیس و نایب رئیس و منشی و مدیر عامل اقدام و همچنین اعضایی که حق امضای اسناد رسمی و تعهد آور بانکی را دارند انتخاب و به یکی از اعضای خود یا مدیر عامل ، وکالت با حق توکیل به غیر می دهد که اقدامات لازم برای ثبت را انجام دهد (فرم شماره ۶)

 

اولین هیات مدیره مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسه اولین مجمع عمومی عادی اقدامات ضروری برای ثبت تعاونی را به انجام برساند.

۱- اقدام به ثبت

لازمه وجود قانونی تعاونی ، ثبت آن است . همانطور که گفته شد اولین هیات مدیره مکلف است پس از اعلام قبولی ، ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری جلسه اولین مجمع عمومی عادی، به ثبت تعاونی مبادرت کند.

۲- مجوز ثبت

برای ثبت هر تعاونی لازم است نخست اقدامات انجام شده برای تشکیل آن، از لحاظ مطابقت با مقررات به تایید اداره کل تعاون یا اداره تعاون برسد و برای آن (مجوز ثبت) صادر شود. مجوز ثبت یکی از مدارکی است که باید برای ثبت تعاونی به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شود.

۳- مرجع ثبت

مرجع ثبت تعاونی ها در تهران (اداره کل ثبت شرکتها) و در شهرستان ها (اداره ثبت) واقع در مرکز اصلی تعاونی است.

یادآوری: هرگونه تغییری که بعدا در اساسنامه یا در اعضای هیات مدیره، بازرسان و مدیر عامل تعاونی یا در سرمایه آن صورت گیرد، باید به مرجع ثبت تعاونی اعلام شود.

۴- مدارک لازم برای ثبت و اخذ مجوز ثبت

مدارک و اوراق ذیل بایستی توسط هیات مدیره همراه با درخواست خود تحویل اداره تعاون گردد:

الف)اساسنامه مصوب شرکت

ب) دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی

ج) صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی، دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان

د) رسید پرداخت مقدار وجوه لازم التادیه سرمایه تعاونی ، طبق اساسنامه

توسط | ۱۳۹۵-۱۰-۱۶ ۲۳:۴۸:۰۷ +۰۰:۰۰ دی ۱۶ام, ۱۳۹۵|مقالات ثبت|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :