0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

نقل وانتقال سهم الشرکه

در شرکتهایی با مسئولیت محدود یا تضامنی و یا نسبی نقل و انتقال سهم الشرکه در دفتر اسناد رسمی از طریق صلح سهم الشرکه انجام می شود اما پس از تنظیم صلح نامه شرکت موظف است نسبت به ثبت نقل و انتقال سهم الشرکه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید در غیر این صورت عدم ثبت به مثابه عدم نقل و انتقال سهم الشرکه خواهد بود در نقل وانتقال سهم الشرکه لازم است.

بنابراین شریک یا شرکایی که قصد انتقال سهم الشرکه خود را دارند ، اعم ازاین که بخشی از سهم الشرکه خود یا تمام آن را واگذار نمایند باید پس از دریافت مفاصاحساب دارایی خود بهمراه نسخه ای از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که موضوع نقل و انتقال در آن درج گردیده به یکی از دفترخانه های اسناد رسمی مراجعه و سند صلح در خصوص نقل و انتقال سهم الشرکه تنظیم نمایند و پس از آن برای ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز نقل و انتقال سهم الشرکه

۱- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهم الشرکه
۲- صلح نامه در خصوص نقل و انتقال سهم الشرکه
۳- مدارک سجلی انتقال گیرنده یا انتقال گیرندگان
۴- در صورت لزوم مدارک مدارک انتقال دهنده یا انتقال دهندگان
۵- در صورت لزوم مدارک سایر شرکا یا اعضای هیئت مدیره

افزایش سرمایه

در زمان تاسیس شرکت و تدوین اساسنامه موسسین باید مقدار سرمایه اولیه شرکت را مشخص نمایند سرمایه اعلامی توسط موسسین با توجه به موضوع شرکت و فعالیت های شرکت تخمین زده شده و ترتیبات پرداخت این سرمایه توسط شرکاء انجام میشود و میتواند به طور مساوی یا نامساوی توسط شرکاء تقبل گردد لذا با گسترش فعالیت شرکت یا افزایش نرخ تورم و یا مسائل دیگری، هیئت مدیره شرکت به این نتیجه رسد که سرمایه فعلی قادر به رفع نیاز های شرکت نبوده و نیاز به افزایش سرمایه به یکی از طرق مقرر در قانون باشد.