نقل و انتقال برند و علامت تجاری ثبت شده
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

نقل و انتقال برند و علامت تجاری ثبت شده

در درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید به نکات زیر صریحا قید شود

  1. شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران
  2. اسم و نشانی و تابعیت منتقل الیه ( مالک جدید ) با نماینده قانونی وی ، در صورت وجود
  3. در صورت انتقال جزئی ، بیان کالاها و خدماتی که علامت نسبت به آنها منتقل شده است

     

اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت ،سند انتقال علامت که به امضای مالک پیشین علامت و منتقل الیه رسیده است ، مدارک نمایندگی قانونی ، در صورت وجود ، و رسید مربوط به پرداخت هزینه ها باید ضمیمه در خواست شود

تبصره ۱ – تا زمانی که انتقال انجام شده در دفتر مربوط ثبت نشده باشد ، مرجع ثبت فقط شخصی را که علامت به نام او ثبت شده مالک خواهد شناخت .

تبصره ۲ – انتقال قهری علامت با رعایت مقررات این ماده توسط ورثه و با ارائه رونوشت مصداق گواهی انحصار وراثت یا تعیین سهم الارث به ثبت رسید

ماده ۱۴۰ – اگر انتقال راجع به قسمتی از کالاها یا خدمات موضوع علامت ثبت شده باشد ، خروج آن از مالک اولیه علامت ، به صورت مشخص در پی علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاری ، ثبت و چنانچه با انتقال مزبور طبقه یا طبقاتی کلا از حیطه علامت ثبت شده خارج گردد . در این صورت به آن طبقه یا طبقات شماره یا شماره های فرعی از شماره (۱) به تعداد طبقات مزبور تعلق می گیرد و هر گاه انتقال صرفا مربوط به کالاها یا خدمات ، بدون انتقال کلی طبقه مربوط واقع شده باشد ، بدوا به طریق فوق شماره گذاری شده و پس از آن شماره فرعی از شماره فرعی طبقه مرتبط محسوب و به همین طریق به دنبال علامت ثبت شده درج می گردد

تبصره ۱ – هر گاه انتقالات موضوع این ماده در دفتر متمم منعکس گردد ، می بایست به شماره ثبت اصلی علامت ثبت شده و صفحه و دفتر مربوط اشاره نمود

تبصره ۲ – در صورت انتقال جزئی کالاها و خدمات موضوع علامت ، مدت اعتبار بخش منتقل شده نمی تواند بیشتر از مدت اعتبار باقی مانده علامت ثبت شده در گواهی نامه ثبت آن باشد

تبصره ۳ – در صورت انتقال جزیی کالاها و خدمات موضوع علامت ، منتقل الیه می تواند در خواست صدور گواهی نامه علامت برای مدت باقی مانده از دوره اعتبار علامت ثبت شده را نماید .

تبصره ۴ – چنانچه علامت شده در موعد مقرر تمدید نگردد ، مانع از تمدید علامت برای آن دسته از کالاها و خدماتی که قبل از موعد تمدید جزئا منتقل شده اند ، نخواهد بود

ماده ۱۴۱ – مالک علامت می تواند اجازه بهره برداری از علامت ثبت شده خود را به هر شکل قانونی به دیگری اعطا نماید .

در مجوز بهره برداری همچنین باید صریحا به این نکته اشاره شود که آیا اجازه به صورت انحصاری صادر می شود یا خیر ؟ و نیز این که آیا اجاره گیرنده فعلی حق اعطای اجاره های بعدی را دارد . یا خیر . اگر انحصاری یا غیر انحصاری بودن بهره برداری از علامت در مجوز ذکر نشود هر مجوز بهره برداری که به ثبت می رسد ، غیر انحصاری تلقی می گردد .

ماده ۱۴۲ – مرجع ثبت مکلف است وجود شرایطی را در زمینه کنترل اجاره دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالاها یا خدمات موضوع علامت توسط اجاره گیرنده را در مجوز بهره برداری احراز کند ، در غیر این صورت ، مجوز بهره برداری قابل ثبت نخواهد بود