فرآیند ثبت شرکت در منطقه آزاد
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

 

فرآیند ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس شامل گامهای زیر می باشد :

نخستین گام  برای ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس عبارتند از دریافت و تقدیم تصدیق فعالیت :

 

نکته قابل توجه : سرمایه گذار پیش از بازگشت به ثبت شرکتها ضرورت دارد که تصدیق برای کارها و امور مربوطه را از بخش مربوطه دریافت کند .  بخش ثبت شرکتها ملزم است که در زمینه تصدیق  ، بررسی های زیل را انجام نماید .

الف .  هماهنگی تصدیق با مباحث و ضوابط فعالیت شرکت

ب . عنوان شرکت یا تصدیق مربوطه پیوند با دیگر ادارات یا شرکت های دولتی داشته باشد ملزم است که از واحدهای مربوطه انجام شود .

ج . تارخ اعتبار تصدیق  به پایان نرسیده باشد

دومین گام برای ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس عبارتند از تقدیم همه ی اسناد ثبتی شرکت :

رفتن سرمایه گذار به واحد ثبت شرکتها و ارائه اسناد ضروری برای ثبت شرکتها و مطلع ساختن سرمایه گذاراز  مبلغ حق الثبت از راه ضوابط که این مشخصات بر اساس ضوابط و مقررات تجارت و مناطق آزاد تجاری می باشد .

سومین گام برای ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس عبارتند از پذیرش و قبول نام تجاری :

الف.  برای درخواست نام صرفا  از نام های  ایرانی می توان استفاده کرد.

ب.    پر کردن فرم درخواست گزینش و تقدیم آن به واحد ثبت شرکت ها .

پ.  ارس در انتهای نام اضافه خواهد شد .

ت. نام برگزیده توسط سرمایه گذار باید معنا و مفهوم داشته باشد.

ث. اعتبار و سندیت اسم انتخاب شده ساز زمان ابلاغ ، سه ماه است و پس از گذر از این بازه ی زمانی دوباره باید استعلام گرفته شود.

ج. نامهای انتخاب شده به وسیله ی سرمایه گذار نباید در زبان  پارسی یا لاتین مفاهیم مغایر شئونات اسلامی و عرف داشته باشد.

چ.  پس از مصوب نام تجاری ، این نام برای هیچ شخص حقیقی یا حقوقی به هیچ عنوان قابل ثبت نمی باشد .

چهارمین گام برای ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس عبارتند از پر کردن همه ی اسناد ثبت نام افراد حقوقی  :

الف . برگه تعیین نام تصویب شده از طرف بخش ثبتی منطقه آزاد ارس

ب. شرکتنامه ، اظهارنامه و اساسنامه تکمیل شده ای که همه ی اعضا  شرکت آنرا  تایید کرده باشند.

پ. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره

ت. تقدیم نامه ی  بانکی از یکی از بانکهای منطقه آزاد ارس برای  به امانت گذاشتن حداقل سی و پنج درصد سرمایه شرکت

ث. لازم است که صورتجلسه هیات مدیره و گواهی ثبت به تایید مسولان رسیده و به تصویب سفارت و در پایان  به تایید وزارت امور خارجه برسد.

ج. گواهی ثبت شرکت خارجی که از طرف مرجع ثبتی کشور متبوع ابلاغ گردیده شده باشد.

چ. نسخه ی اساسنامه تایید کننده ی شرکت خارجی

ح. همه ی اسناد نام برده شده لازم است به وسیله مترجم به فارسی برگردانده شود .

پنجمین گام برای ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس عبارتند دادن هزینه های ثبت  :

هزینه های ثبت بر اساس ضوابط تعیین شده از موسسین دریافت می شود .

ششمین گام برای ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس عبارتند از آماده کردن پیش نویس آگهی   :

در پیش نویس آگهی تاسیس برگزیده ای  از شرکتنامه ، اظهارنامه و اساسنامه لازم است اشاره شود به این شکل که عنوان فعالیت شرکت ، مقدار سرمایه اعلام شده و مشابه آنها به طور دقیق اعلام شود.