شماره تماس همکاران

/شماره تماس همکاران
شماره تماس همکاران ۱۳۹۶-۱۲-۲۷ ۱۲:۳۷:۴۰ +۰۰:۰۰
ردیف نام کارشناس شماره تماس درجه کیفی
۱ فرجی ۰۹۱۲۹۲۲۰۸۶۰ کارشناس
۲ قدملی ۰۹۱۲۹۲۲۰۸۴۸ کارشناس
۳ عباسی ۰۹۱۲۹۲۲۰۸۴۶ مشاور ویژه
۴ منتظمی ۰۹۱۲۹۲۲۰۸۴۵ مشاور ویژه
۵ انصاری ۰۹۱۲۹۲۲۰۸۴۳ مشاور ویژه
۶ کیایی ۰۹۱۲۹۲۲۰۸۴۱ مشاور ویژه
۷ افتخاری ۰۹۱۲۹۲۲۰۸۴۷ مشاور
۸ امیدی ۰۹۱۲۹۲۲۰۸۴۲ مشاور