شعبه و نمایندگی خارجی
1 vote, 5.00 avg. rating (92% score)

تعریف و تفاوت شعبه خارجی و نمایندگی خارجی

شعبه یکی از واحدهای یک شرکت است که می تواند فروشها و خدمات خود را در منطقه ای که ممکن است فاصله زیادی با مرکز اصلی شرکت داشته باشد، گسترش دهد. حدود و اختیارات و میزان استقلال یک شبعه با موافقت شرکت مادر تعیین می شود و مسئولیت حقوقی شعبه بر عهده شرکت اصلی مادر خواهد بود.
و اما در نمایندگی شخص حقیقی یا حقوقی مستقل مقیم ایران (لزوما لازم نیست شعبه ایران باشد) براساس قرارداد نمایندگی انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت خارجی را برعهده می گیرد بنابراین شخصیتی مستقل دارد و مسئولیت حقوقی نماینده برعهده خودش می باشد.

کدام شعبات و نمایندگی شرکت های خارجی اجازه ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران دارند

:

ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مشروط به عمل متقابل کشور متبوع شرکت خارجی می باشد ، یعنی اگر در کشور متبوع شرکت خارجی ثبت شعب یا نمایندگی های شرکت های ایرانی تجویز شده باشد. شرکت های آن کشور نیز می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.

کدام زمینه ها برای فعالیت شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی در ایران قابل انجام هستند:

برای مشاهده زمینه های فعالیت شعب و نمایندگی شرکت های خارجی به ماده یک آئین نامه اجرائی قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی خارجی مراجعه کنید.

قوانین و مقررات مربوط به ثبت شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی در ایران

۱-قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی

(مصوب ۲۱/۰۸/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی)

ماده واحده – شرکت های خارجی که در کشورمحل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند ، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند.

تبصره – آیین نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی با هماهنگی سایر مراجع ذیربط به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

۲-آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعب یا نمایندگی شرکت های خارجی

(مصوب ۱۳/۰۲/۱۳۷۸)

ماده ۱- شرکت های خارجی که در شکر محل ثبت خود ، شرکت قانونی شناخته می شوند ، مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع ، می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر براساس مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوطه نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند:

۱-ارائه خدمات بعد از فروش کالاهای یا خدمات شرکت خارجی

۲- انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود.

۳-بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران

۴- همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث

۵-افزایش صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران

۶-ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری

۷-انجام فعالیت هایی ک مجوز ان توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند ، صادر می گردد. از قبیل ارایه خدمات در زمینه های حمل و نقل ، بیمه و بازرسی کالا ، بانکی بازایابی و غیره

ماده ۲- شعبه شرکت خارجی ، واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیما موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل ، انجام میدهد. فعالیت شعبه در محل ، تحت تام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود

ماده ۳-شرکت های خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطلاعات و مدارک زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند.

۱-اساسنامه شرکت ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط.

۲-آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت

۳-گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعب در ایران ، تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه ، برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز و نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه

ماده ۴-نماینده شرکت خارجی ، شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی ، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی شرکت خارجی ، نسبت به فعالیت های تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد ، مسئولیت خواهد داشت.

ماده ۵- اشخاص حقیقی ایرانی یا اشخاص حقوقی که متقاضی ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران هستند موظفند ، ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند:

۱-تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده (۴) این آیین نامه

۲-مدارک شناسایی شخص متقاضی : برای اشخاص حقیقی ، تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی ، اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده ، نزد مراجع ذیربط

۳-ارائه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی ، در زمینه امر پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی

۴-اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی ،  آگهی تاسیس و آخرین تعییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط

۵ – گزارش فعالیت های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی

۶ – آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی

۷ – معرفی وزارت خانه ذیربط

ماده ۶ – اشخاصی که مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیربط لغو می شود مکلفند ، در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی ف نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند

تبصره – شرکت هایی که مجوز فعالیت آنها تمدید نمی شود ، ۶ ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصویه آن اقدام نمایند.
ماده ۷- شعبه شرکت های خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدام نموده و به فعالیت می پردازند موظفند ، هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان  مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذیربط ارایه نمایند
ماده ۸- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این آیین نامه موظفند گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورت حسابرسی شده خود ظرف مدت ۴ ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه های ذیربط ارسال دارند.حسابرسی مذکور تا زمانی که آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب ۱۳۷۲ – اعلام نشده است ، توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذیربط که شرکای آن افراد حقیقی تایید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند ، انجام می گیرد.
ماده ۹- اداره امور شعبه یا نمایندگی ثبت شده طبق این آیین نامه ، باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.
ماده ۱۰- به منظور برخورداری شرکت های خارجی از مزایای این آیین نامه و استمرار فعالیت آن ها شرکت های خارجی که تا قبل از لازم الاجرا شدن این آیین نامه ، در ایران ، از طریق شعبه یا نمایندگی خود فعالیت می کرده اند مکلفند ، اطلاعات و مدارک موضوع ۳ و ۵ این آیین نامه را به دستگاه های ذیربط ارایه داده و وضعیت خود را با آیین نامه تطبیق دهند.

۳ – مدارک و مستندات لازم برای ثبت شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی و فرم های مربوطه

نکته:در صورت وجود مغایرت در شماره فراگیر اشخاص خارجی با فیلد مربوطه در سامانه جامع ثبت شرکت ها ، به سازمان مالیاتی جهت رفع ایراد مراجعه شود.

۱-۳ اسناد و مدارک مورد نیاز برای ثبت شعبه شرکت خارجی

۱-در زمان ارائه درخواست از طریق سامانه جامع ثبت شرکت ها در قسمت اشخاص می بایست نسبت به درج کد فراگیر ملی و سایر اطلاعات اقدام گردد. اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که به عنوان مدیر شعبه تعیین می گردند.بایستی نسبت به ارسال تصویری از رسید اینترنتی درخواست کد فراگیر ملی که از طریق سایت سازمان امور مالیاتی به ادرس www.tax.gov.ir قابل پیگیری و وصول بوده و متضمن شماره کد فراگیر ملی باشد ، اقدام نمایند.

۲-درخواست کتبی شرکت مادر

۳- اساسنامه ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده و اختیارنامه نماینده یا نمایندگان شرکت خارجی که اصل مدارک فوق بایستی به تایید سفارت ، نمایندگی یا کنسولگری ایران در آن کشور رسیده و نیز یک نسخه ترجمه رسمی مدارک فوق که بایستی توسط مترجمان رسمی ترجمه شده و به تایید اداره اسناد و امور مترجمان رسمی (فنی)قوه قضاییه رسیده باشد.

۴- گزارش توجیهی مدیر شعبه در ایران که بایستی حاوی اطلاعات ذیل باشد:

-اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت

-تبیین دلایل و ضرورت تاسیس شعبه در ایران

-تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه

-برآورده نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز

-نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه

۵-ارایه تعهدنامه دایر بر اینکه چنانچه مجوز فعالیت آن ها از سوی مراجع ذیصلاح لغو شود در مدت معینی که توسط اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابلاغ می شود نسبت به انحلال شعبه و معرفی مدیر تصفیه اقدام نمایند.(موضوع ماده ۶ آیین نامه اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی در ایران)

۶- تصویر مصدق گذرنامه و ترجمه ان در مواردی که شخص حقیقی خارجی به عنوان نماینده معرفی شده باشد.

۷- چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به عنوان مدیرشعبه تعیین گردیده باشند ارایه مدارک و مستنداتی که جهت ثبت شرکت ها ضروریست به پیوست سایر مدارک ارسال گردد.

۸- گزارش فعالیت نمایندگی

نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی براساس ماده ۸ آیین نامه اجر

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شعبه

۱- گواهی ثبت شرکت خارجی
۲- اساسنامه شرکت
۳- آخرین تغییرات شرکت ( در صورتی که تغییراتی در شرکت اصلی ایجاد شده باشد)
۴- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت
۵- تنظیم وکالتنامه ای که طی آن به مدیر شعبه وکالت داده شده باشد که می تواند شعبه ای در ایران به ثبت برساند و حدود اختیارات مدیر شعبه نیز در وکالتنامه به تفصیل درج شده باشد.
تذکر : کلیه مدارک فوق می بایست به تأیید سفارت ایران در کشور شرکت مذکور رسیده باشد.
مدارک مورد نیاز جهت شعب نمایندگی
۱- گواهی ثبت شرکت خارجی
۲- اساسنامه شرکت
۳- آخرین تغییرات شرکت ( در صورتی که تغییراتی در شرکت اصلی ایجاد شده باشد)
۴- آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت
۵- ارائه قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی
۶- کپی شناسنامه و کارت ملی ( درصورتی که نماینده شخص حقیقی باشد) و کپی مدارک ثبتی شامل روزنامه رسمی، اساسنامه، آخرین تغییرات ( در صورتی که شخصی حقوقی باشد)