ثبت موسسه
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

-قبل از مراحل ثبت موسسه ابتدا به تعریف برخی اصطلاحات آن می پردازیم:

موسساتی که فعالیت تجاری انجام نمی دهند و برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می گردند. طبق قانون ایران، ارائه این خدمات در قالب شخصیت حقوقی باید صورت گیرد.

به طور کلی موسسات غیر تجاری به دو گروه تقسیم می شوند:

گروه اول موسسات غیر انتفاعی می باشد. منظور ار موسسات غیر انتفاعی آن دسته از موسساتی می باشند که هدف اصلی از ثبت آنها جذب منابع مالی و تقسیم آن بین اعضایش نباشد.

ثبت موسسه، از طرف انجمن اسلامی و تخصصی  و علمی خاص و احزاب آنها توسط اداره ثبت شرکت ها بررسی می گردد و سپس به اداره کل نیروی انتظامی استعلام می شود و گروه دوم موسسات غیر تجاری یا همان انتفاعی می باشند که منافع خور را بین اعضایی خود تقسیم می کنند.

می توان انواع آموزشگاه های علمی  و فنی و کلاسهای زبان و مدارس غیر انتفاعی را نام برد.

برای ثبت موسسه به مدارک زیر نیاز می باشد:

دو نسخه تقاضانامه به همراه دو نسخه اساسنامه و صورت جلسه مجممع عمومی موسیسن ، کپی مصدق شناسنامه موسسین و تقاضانامه ای که حاوی مشخصات، نام، موضوع، تابعیت، مرکز، اسامی موسسین، تاریخ تشکیل مدیر یا مدیرانی که حق امضا در موسسه را دارند.

برای ثبت  موسسه لازم است که دارایی های موسسه، آدرس شعبه و نام مدیر توسط موسسین که حق امضا دارند امضا گردد.

فیش تعیین نام را با نام مورد نظر پر کرده و به همراه مدارک لازم در پوشه مربوطه قرار دهید به مشاور ثبت خود تحویل دهید.

مشاور شما پس از چک کردن مدارک و کامل بودن، آنها را در اختیار بخش اداری قرار داده تا اطلاعات و مدارک ثبت موسسه را وارد سامانه نماید.

ثبت سعادت اندیشان اطلاعات پرونده شما را که شامل مشخصات اساسنامه، شرکت نامه، تقاضا نامه و صورتجلسات است را وارد سامانه می کند.

بعد از مورد بررسی قرار گرفتن فرم ها و مدارک تایید نهایی انجام می شود.

پس از تایید نام نیز ظرف مدت چند هفته ثبت موسسه انجام می گیرد.

پس از آن باید منتظر آگهی تاسیس باشید.