ثبت شرکت در ماکو
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

اسنادی که برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود باید تهیه نمود :

الف . دو نسخه شرکت نامه که تکمیل شده و به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد

 1. دو نسخه تقاضانامه که تکمیل شده و به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد.

پ. دو نسخه اساسنامه که تمامی صفحات آنها به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد.

 1. دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس ، تکمیل شده و به امضاء شرکاء و مدیران رسیده باشد.

 1. فتوکپی صفحه اول شناسنامه همه ی اعضا و مدیران شرکت

توجه شود : هر گاه افراد نامبرده دارای فردیت حقوقی باشند، به جای فتوکپی شناسنامه، آگهی روزنامه تقدیم سازمان شود.

 1. تقویم نامه سرمایه غیر نقدی توسط شرکاء

توجه شود : هر گاه همه یا قسمتی از سرمایه به شکل غیر نقدی باشد ، شرکت برای دریافت مجوز معرفی خواهد شد.

 1. فتوکپی مجوز فعالیت اقتصادی به نام شرکت که به وسیله مدیریت بازرگانی صادر شده باشد.

 1. تایید هزینه های مربوط به ثبت شرکت و ثبت آگهی ، پس از تکمیل همه اسناد

 1. پلمپ دفتر تجاری شرکت عدد دفتر کل و ۱ عدد دفتر روزنامهدر گام آخر

اسنادی که برای ثبت شرکت سهامی خاص باید تهیه نمود :

الف. دو نسخه اظهار نامه تمام شده و به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.

 1. دو نسخه اساسنامه تمام شده و تمامی صفحات به امضاء سهامداران رسیده باشد.

پ. دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس که به امضاء کلیه سهام داران و بازرسان رسیده باشد.

 1. دو نسخه صورتجلسه اولین جلسه هیات مدیره که به امضاء همه مدیران رسیده باشد.

 1. فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه مدیران، سهامداران و بازرسان

توجه شود : هر گاه افراد نامبرده دارای فردیت حقوقی باشند به جای فتوکپی شناسنامه آگهی روزنامه رسمی تقدیم سازمان شود.

 1. گواهی یکی از بانک های ماکو که بیان کننده ی پرداخت حداقل سی و پنج درصد سرمایه باشد.

 1. تقویمنامه سرمایه غیر نقدی به وسیله کارشناس رسمی دادگستری به شرطی که همه یا بخشی از سرمایه شرکت به شکل غیر نقدی باشد.

 1. فتوکپی تصدیق کارهای اقتصادی به نام شرکت که به وسیله مدیریت بازرگانی ارایه شده باشد.

 1. تاییدیه هزینه های ثبت شرکت و درج آگهی پس از تکمیل کلیه مدارک

 1. پلمپ دفاتر تجاری شرکت در مرحله پایانی ثبت

مواردی که برای فعالیت در منطقه آزادصنعتی ماکو باید بدانید:

 • پیش از تمام کردن اسناد واجب است تایید کارهای حقوقی در زمینه نام شرکت دریافت گردد. اسناد تقدیم شده تا آنجا که مقدور است با ماشین تحریر نوشته شود در صورتیکه اوراق بدست نویس باشند واضح و بدون خط خوردگی و با یک دستخط نوشته شود.

 • درخواست کنندگان می توانند به راحتی با دریافت صندوق پستی از اداره ، شرکت خود را به ثبت برسانند.

 • بر اساس بند چهارده قوانین ثبت شرکتها ، همه ی افراد حقیقی ایرانی که بر اساس ضوابط تجارت به فعالیت های تجاری در منطقه مشغول هستند مکلفند اسم خود یا مدیران را بر پایه ی قوانین این مصوبه نهایتا در بازهی زمانی ۳ ماه از وقت آگاه کردن بخش ثبتی در دفتر تجارتی بخش ثبتی به ثبت برسانند .

 • معادل بند شش قوانین ثبت شرکتها در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ماکو، بخش ثبتی سازمان ، متقاضیان شرکتهایی که محل تجارتخانه ی آنها ، ناحیه صنعتی ماکو می باشد و از اداره پروانه کار گرفته اند را از سازمان ثبت ماکو دریافت می نماید .

 • لازمه مشمول شدن معافیت مالیاتی ، اخذ تصدیق کارهای بازرگانی از نهاد منطقه آزادصنعتی باکو می باشد.

 • تصدیق های مالیاتی ۱سال سندیت دارد و هر سال با اعمال قوانین عنوان شده از سازمان ، تمدید می شود.

 • سهمه ی اطلاعاتی که در اسناد ثبتی نوشته شده امکان تغییر را دارد و با احترام به ضوابط تجارت، می تواند تغییر داشته باشد .